Eleanor De Lamaterمشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
پرش به : نویسنده
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
1937 Hot Water Hot Water ( فیلم )
 

1937 Big Business Big Business ( فیلم )
 

" معرفی Eleanor De Lamater " بدون دیدگاه.