مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (4)
2011 Fletcher Benton: The Artist Fletcher Benton: The Artist's Studio ( فیلم کوتاه )
 

2008 Flipbook Folio: Volume 1 Flipbook Folio: Volume 1 ( فیلم )
 

2005 The Aviary The Aviary ( فیلم )
 

2001 What to Do with Your Dead Hooker What to Do with Your Dead Hooker ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (11)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (11)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Daedalus Howell " بدون دیدگاه.