مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (21)
1930 Stage Door Knights Stage Door Knights ( فیلم کوتاه )
 

1930 Tony Sarg Tony Sarg's Marionettes in the Orient ( فیلم کوتاه )
 

1930 Do It Now Do It Now ( فیلم کوتاه )
 

1929 The Singing Brakeman The Singing Brakeman ( فیلم کوتاه )
 

1929 On the Levee On the Levee ( فیلم کوتاه )
 

1929 Romany Lass Romany Lass ( فیلم کوتاه )
 

1929 A Day of a Man of Affairs A Day of a Man of Affairs ( فیلم کوتاه )
 

1929 Boy Wanted Boy Wanted ( فیلم کوتاه )
 

1929 On the Boulevard On the Boulevard ( فیلم کوتاه )
 

1929 Listen, Lady Listen, Lady ( فیلم کوتاه )
 

1929 The Harmony Club The Harmony Club ( فیلم کوتاه )
 

1929 At a Talkie Studio At a Talkie Studio ( فیلم )
 

1929 Memories Memories ( فیلم کوتاه )
 

1929 The Parlor Pest The Parlor Pest ( فیلم کوتاه )
 

1929 Falling Stars Falling Stars ( فیلم کوتاه )
 

1929 Jailhouse Blues Jailhouse Blues ( فیلم کوتاه )
 

1929 My Wife My Wife ( فیلم کوتاه )
 

1929 Snappy Co-Eds Snappy Co-Eds ( فیلم کوتاه )
 

1929 Old Man Trouble Old Man Trouble ( فیلم کوتاه )
 

1929 Dancing Around Dancing Around ( فیلم کوتاه )
 

1929 At the Dentist At the Dentist's ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Basil Smith " بدون دیدگاه.