مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (33)
1916 Sorrows of Happiness Sorrows of Happiness ( فیلم )
در نقش Mrs. Carroll

1915 The Great Divide The Great Divide ( فیلم )
در نقش Mrs. Jordan

1915 The Ogre and the Girl The Ogre and the Girl ( فیلم کوتاه )
در نقش The Mother

1915 The Meddlesome Darling The Meddlesome Darling ( فیلم کوتاه )
در نقش Amelia Lowell - Helen's Mother

1915 The Rights of Man: A Story of War The Rights of Man: A Story of War's Red Blotch ( فیلم )
در نقش Lady of the Court

1915 The Witness The Witness ( فیلم کوتاه )
 

1915 Her Answer Her Answer ( فیلم کوتاه )
در نقش Mrs. Morgan - Grace's Mother

1915 The Road o The Road o' Strife ( فیلم )
 

1915 The Unmarried Husband The Unmarried Husband ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy, Married and Settled Patsy, Married and Settled ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy on a Yacht Patsy on a Yacht ( فیلم کوتاه )
 

1915 Here Comes the Bride Here Comes the Bride ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy Among the Smugglers Patsy Among the Smugglers ( فیلم کوتاه )
 

1915 Mazie Puts One Over Mazie Puts One Over ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy in Town Patsy in Town ( فیلم کوتاه )
 

1915 Socially Ambitious Socially Ambitious ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy Among the Fairies Patsy Among the Fairies ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy Patsy's Elopement ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy at the Seashore Patsy at the Seashore ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy in a Seminary Patsy in a Seminary ( فیلم کوتاه )
 

1915 The Nameless Fear The Nameless Fear ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy on a Trolley Car Patsy on a Trolley Car ( فیلم کوتاه )
 

1915 The Attorney for the Defense The Attorney for the Defense ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy in Business Patsy in Business ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy at College Patsy at College ( فیلم کوتاه )
 

1915 Patsy Patsy's First Love ( فیلم کوتاه )
 

1914 Patsy at School Patsy at School ( فیلم کوتاه )
 

1914 A Soldier of Peace A Soldier of Peace ( فیلم کوتاه )
در نقش The Old Lady

1914 The Investment The Investment ( فیلم کوتاه )
در نقش Martha Papkin - the Son's Wife

1914 The Wallflower The Wallflower ( فیلم کوتاه )
 

1914 The Puritan The Puritan ( فیلم کوتاه )
در نقش Evelyn's Mother

1914 The Engineer The Engineer's Revenge ( فیلم کوتاه )
در نقش Mrs. Lane

1913 The Fiancee and the Fairy The Fiancee and the Fairy ( فیلم کوتاه )
در نقش Mrs. Thorpe

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (33)

" معرفی Marie Sterling " بدون دیدگاه.