فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
1965 We Learn About the Telephone We Learn About the Telephone ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی W.H. Schneider " بدون دیدگاه.