کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (22)
Springwatch Springwatch ( سریال )
 

2017 Great Yellowstone Thaw Great Yellowstone Thaw ( فیلم )
 

2016 All Aboard! The Country Bus All Aboard! The Country Bus ( فیلم داستانی )
 

2015 Harvest Harvest ( سریال )
 

2014 Winterwatch Winterwatch ( سریال )
 

2013 The Week the Women Came The Week the Women Came ( فیلم داستانی )
 

2013 Autumnwatch Autumnwatch ( سریال )
 

2013 Winterwatch Unsprung Winterwatch Unsprung ( فیلم )
 

2011 One Born Every Minute One Born Every Minute ( سریال )
 

2009 My First Year My First Year ( سریال )
 

2008 Blue Peter at 50 Blue Peter at 50 ( فیلم داستانی )
 

2008 Britain Britain's Closest Encounters ( سریال )
 

2008 Auntie Auntie's War on Smut ( فیلم داستانی )
 

2006 The Thieving Headmistress The Thieving Headmistress ( فیلم داستانی )
 

2006 To Kill a Burglar: The Tony Martin Story To Kill a Burglar: The Tony Martin Story ( فیلم داستانی )
 

2005 Anatomy for Beginners Anatomy for Beginners ( سریال )
 

2005 Psycho Psycho ( فیلم )
 

2003 Collision Course Collision Course ( فیلم داستانی )
 

1998 B.P. Confidential! B.P. Confidential! ( فیلم داستانی )
 

1986 The Really Wild Show The Really Wild Show ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Lucy Bowden " بدون دیدگاه.