مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (14)
2017 An Accidental Zombie (Named Ted) An Accidental Zombie (Named Ted) ( فیلم )
 

2017 Rock Bottom Rock Bottom ( فیلم کوتاه )
 

2015 A.C.C.E.P.T. A.C.C.E.P.T. ( فیلم کوتاه )
 

2015 Rendezvous Rendezvous ( فیلم کوتاه )
 

2014 The Necklace The Necklace ( فیلم کوتاه )
 

2012 Miss Direct Miss Direct ( فیلم کوتاه )
 

2011 Spin Spin ( فیلم کوتاه )
 

2011 Clear and Sunny Skies Clear and Sunny Skies ( فیلم کوتاه )
 

2011 Plus One Plus One ( فیلم کوتاه )
 

2011 Water If? Water If? ( فیلم کوتاه )
 

2009 A Rare Moment A Rare Moment ( فیلم کوتاه )
 

2009 Better Off Better Off ( فیلم کوتاه )
 

2009 Speechless Speechless ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (10)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (5)

" معرفی Christian Oh " بدون دیدگاه.