مشهور در فیلم های :

By Chance Dawn
(2017)
Anastasia Amber
()
Tick Lindsay
(2017)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2017 By Chance By Chance ( فیلم کوتاه )
 

2017 Tick Tick ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (7)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (7)

" معرفی Sara Bakay " بدون دیدگاه.